Câu hỏi 31: Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH là gì ? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Trung tâm dịch vụ CTXH như thế nào?

* Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXHhay gọi vắn tắt là trung tâm CTXH là một mô hình trung tâm cung cấp các dịch vụ CTXH đáp ứng nhu cầu của các đối tượng và người dân về loại hình dịch vụ này tại cộng đồng.

 

Trung tâm ra đời nhằm bổ sung cho các cơ sở bảo trợ xã hội hiện có như trung tâm bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Mô hình trung tâm này sẽ góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng cung cấp  dịch vụ bảo trợ xã hội, và hỗ trợ xã hội ở nước ta một cách chuyên nghiệp hơn.
Trung tâm do Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố, quận, huyện, thị xã cho phép thành lập (trên cơ sở đề xuất của Sở/Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) và có cán bộ quản lý, điều hành tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế của địa phương. Trung tâm đóng vai trò vừa là nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng và vừa là cầu nối với các ngành và dịch vụ khác như y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo và hệ thống tư pháp hình sự. Các trung tâm này cũng sẽ tham gia tham mưu và hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách ở các cấp, góp phần cải thiện các dịch vụ đối với những nhóm đối tượng cần sự trợ giúp. Theo hệ thống ngành dọc, trung tâm chịu sự quản lý chuyên môn của ngành lao động, thương binh và xã hội.
* Nhiệm vụ của Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH:
Trung tâm cung cấp các dịch  vụ CTXH tại cộng đồng phục vụ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (người già, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương khác); nhóm đối tượng là trẻ em cần sự bảo vệ;  nhóm cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhóm gia đình cần hỗ trợ và vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới, lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên, nhóm liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội. 

 

Tin liên quan
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ