Video đơn vị
Thư viện ảnh
Cơ sở dữ liệu người tâm thần
Liên kết
STTTênTrích yếuNgày ban hànhXem văn bảnDownload
1 Kế hoạch số 172/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị  số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban THường vụ TỈnh uỷ  về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

Ngày 07/7/2023 Xem trực tiếp Download
2 Chỉ thị số 32-CT/TU

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý  trong tình hình mới

Ngày 05/5/2023 Xem trực tiếp Download
3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

Ngày 09/12/2022 Xem trực tiếp Download
4 Kế hoạch số 68/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025

 

Ngày 14/3/2019 Xem trực tiếp Download
5 Kế hạch số 82/KH-UBND

 Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

giai đoạn 2021-2030 tỉnh Quảng Ninh

ngày 08/4/2021 Xem trực tiếp Download
6 Quyết định số 1438/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vê, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

ngày 29/8/2018 Xem trực tiếp Download
7 Quyết định số 1437/QĐ-TTg

Phê duyêt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

ngày 29/10/2018 Xem trực tiếp Download
8 Quyết định số 2232/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giói giai đoạn 2021-205

ngày 28/12/2020 Xem trực tiếp Download
9 Kế hạch số 225/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025 và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

 

ngày 18/12/2020 Xem trực tiếp Download
10 Kế hạch số 215/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã vùng khó khăn giai đoạn 2019 – 2025

 

ngày 17/9/2019 Xem trực tiếp Download
11 Kế hạch số 156/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

ngày 23/8/2021 Xem trực tiếp Download
12 Kế hạch số 52/KH-UBND

Kế hoạch  thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh quảng ninh

 

ngày 08/3/2021 Xem trực tiếp Download
13 Kế hạch số 127/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025,

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh quảng ninh

 

ngày 29/6/2021 Xem trực tiếp Download
14 Kế hạch số 168/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030

ngày 14/9/2020 Xem trực tiếp Download
15 Kế hạch số 229/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ngày 24/11/2021 Xem trực tiếp Download
16 Kế hạch số 70/KH-UBND

Thực hiện Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ngày 26/3/2021 Xem trực tiếp Download
17 Quyết định 90/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

18/01/2022 Xem trực tiếp Download
18 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

15/12/2021 Xem trực tiếp Download
19 Kế hoạch 206/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/10/2021 Xem trực tiếp Download
20 Quyết định 1629/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

28/9/2021 Xem trực tiếp Download
21 Quyết định 1069/QĐ-LĐTBXH

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025

27/9/2021 Xem trực tiếp Download
22 Quyết định số 1452/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

31/8/2021 Xem trực tiếp Download
23 Hướng dẫn số 2775/HDLN/SLĐTBXH-STC-SYT-SGDĐT

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh

18/8/2021 Xem trực tiếp Download
24 Nghị định 75/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

24/7/2021 Xem trực tiếp Download
25 Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

16/7/2021 Xem trực tiếp Download
26 Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030 tỉnh Quảng Ninh

08/4/2021 Xem trực tiếp Download
27 Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

15/3/2021 Xem trực tiếp Download
28 Quyết định 23/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

07/01/2021 Xem trực tiếp Download
29 Quyết định 2232/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025

28/12/2020 Xem trực tiếp Download
30 Quyết định số 1929/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030

25/11/2020 Xem trực tiếp Download
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ